Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. i spółki akcyjnej za zobowiązania podatkowe

Członkowie zarządu spółek kapitałowych są odpowiedzialni za zobowiązania podatkowe. Zakres, w jakim za nie odpowiadają, określony jest w przepisach. Gdzie możemy je znaleźć? Jakie są rodzaje odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe? Kto jest za nie odpowiedzialny?

Spółka kapitałowa – odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe

Spółki kapitałowe to: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, a także prosta spółka akcyjna. W ich przypadku odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe ponoszą członkowie zarządu owych spółek. Zasady odpowiedzialności zawarte są w przepisach Ordynacji podatkowej. Dla spółek kapitałowych określona została odpowiedzialność solidarna.

Odpowiedzialność solidarna – co to?

Jest to rodzaj odpowiedzialności, w którym członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania podatkowe danej spółki całym swoim majątkiem. Co ważne, są oni odpowiedzialni już za okres, który poprzedza rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przepisy mówią o tym, że odpowiedzialność solidarną ponoszą także spółki kapitałowe w organizacji. Jeśli nie mają one określonego zarządu, za zobowiązania podatkowe odpowiada wtedy pełnomocnik lub wspólnicy.

Odpowiedzialność subsydiarna – kiedy do niej dochodzi?

Co to jest odpowiedzialność subsydiarna?

Charakter odpowiedzialności członków zarządu danej spółki jest subsydiarny. Oznacza to, że członkowie zarządu są pociągani do odpowiedzialności dopiero w momencie, gdy egzekucja majątku należącego do spółki nie jest skuteczna. Organy egzekucyjne w pierwszej kolejności zajmują majątek spółki, a dopiero gdy jest ona niewypłacalna – zajmuje majątek poszczególnych członków zarządu.

Przesłanki odpowiedzialności członka zarządu – jakie są? Na kim spoczywa ciężar dowodu?

Przesłanki dotyczące odpowiedzialności członka zarządu dzielą się na:

  • pozytywne – w ich przypadku organ podatkowy musi udowodnić, że majątek spółki nie zaspokaja zobowiązań podatkowych i konieczne jest zajęcie majątków członków zarządu,
  • negatywne (inaczej: egzoneracyjne) – pozwalają członkowi zarządu na zwolnienie od odpowiedzialności. Musi on jednak wykazać, że w odpowiednim czasie został zgłoszony wniosek o upadłość, otwarto postępowanie restrukturyzacyjne oraz wskazano majątek spółki, który zaspokoi zaległe zobowiązania podatkowe w dużej części.

Kto ponosi odpowiedzialność w spółce? Zakres podmiotowy

Z uwagi na różne kompetencje członków zarządu, określenie odpowiedzialności może być trudne. Według treści Ordynacji podatkowej, wszyscy członkowie zarządu spółki odpowiadają solidarnie za zobowiązania podatkowe. W tym przypadku zakres obowiązków poszczególnych pracowników nie ma znaczenia. Zgodnie z przepisami każdy członek zarządu pełni obowiązki zgodne ze stanowiskiem. Stan faktyczny zakresu obowiązków nie ma wpływu na odpowiedzialność członka zarządu. Może on ograniczyć ilość obowiązków oraz kompetencje, ale zgodnie z przepisami – nie może zmniejszyć swojej odpowiedzialności.

Członek zarządu zostaje obarczony odpowiedzialnością w chwili powołania na stanowisko. Nie musi czekać na odpowiedni zapis w rejestrze przedsiębiorców KRS. Wpis ten potwierdza tylko stan faktyczny, nie jest więc niezbędny do nałożenia odpowiedzialności na danego członka zarządu. 

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółek – podsumowanie

Prawidłowo prowadzona księgowość dla spółek wykazuje wszelkie zobowiązania podatkowe. Odpowiedzialność za nie ponoszą członkowie zarządu. Jeśli księgowość spółki wykaże zaległości podatkowe, członkowie jej zarządu odpowiadają za nie solidarnie. Oznacza to, że jeśli majątek spółki nie wystarczy na pokrycie zaległości podatkowych, które wskazuje rachunkowość spółki, zostanie zajęty majątek poszczególnych członków zarządu. Ich odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki dotyczy całego majątku prywatnego. 

By majątek członków zarządu został zajęty, organy egzekucyjne oraz członkowie zarządu muszą:

  • określić przesłanek pozytywnych i negatywnych wraz z dowodami, których ciężar jest rozłożony na organ podatkowy (przesłanki pozytywne) oraz członków zarządu (przesłanki negatywne),
  • udowodnić, że majątek spółki jest niewystarczający do pokrycia zobowiązań podatkowych.

Odpowiedzialność członków zarządu – przepisy prawa

Zakres odpowiedzialności członków zarządu oraz ich charakter określają przepisy Ordynacji podatkowej. Mówi o nich artykuł 116. By poznać dokładne przepisy oraz rozwiać wszelkie wątpliwości, warto skorzystać z konsultacji. Doradca podatkowy Bielsko udziela porad prawnych z zakresu odpowiedzialności członków zarządu. Specjaliści są gotowi, by odpowiedzieć na wszelkie pytania. Prowadzą oni również księgowość spółki z o.o. oraz innych spółek kapitałowych.

Szukasz sprawdzonego biura księgowego?

Jakie spółki kapitałowe obejmuje odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe?

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej oraz prostej spółki akcyjnej.

Jaki rodzaj odpowiedzialności ponoszą członkowie zarządu za zobowiązania podatkowe?

Członkowie zarządu ponoszą pełną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki, co oznacza, że mogą być oni obciążeni całym swoim majątkiem w celu pokrycia zobowiązań podatkowych firmy.

W jakich przepisach znajduje się regulacja odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółek kapitałowych?

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółek kapitałowych jest określona w Ordynacji podatkowej, głównie w artykule 116. Przepisy te szczegółowo opisują warunki i zakres odpowiedzialności, a także sposób, w jaki jest ona egzekwowana.