Menu

Doradztwo podatkowe

W zakresie doradztwa podatkowego:

 • udzielamy porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,
 • pomagamy w prowadzeniu ksiąg i ewidencji do celów podatkowych,
 • sporządzamy w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów zeznania i deklaracje podatkowe lub udzielamy im pomocy w tym zakresie,
 • reprezentujemy klientów (podatników, płatników) w postępowaniach przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych,
 • reprezentujemy w sądzie administracyjnym w sprawach podatkowych w charakterze pełnomocnika,
 • występujemy w sprawach podatkowych na równi z adwokatem i radcą prawnym.

Dlaczego warto korzystać z wiedzy doradcy podatkowego:

 • Pozwala to zoptymalizować procesy przedsiębiorstwa i zapewnia sprawne jego działanie
 • Daje poczucie bezpieczeństwa (doradca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego),
 • Doradca podatkowy jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje – jest zawodem zaufania publicznego,
 • Doradca podatkowy to połączenie pracy finansisty i prawnika, jego praca nie koncentruje się jedynie na ocenie przepisów, ale też na całościowym spojrzeniu na biznes klienta, również przy uwzględnieniu jego sytuacji finansowej, ocenie ryzyka, zagrożeń itp.

Dodatkowymi zaletami korzystania z doradcy podatkowego są:

 • wysoki obiektywizm w doborze zasad rachunkowo-podatkowych,
 • suma doświadczeń zespołu ludzi pracujących dla wielu podmiotów gospodarczych,
 • doświadczenie w obsłudze kontroli podatkowych i skarbowych,
 • łatwe dochodzenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania usługi (ubezpieczenie OC),
 • niskie koszty zarządzania kontraktem,
 • oszczędności na świadczeniach socjalnych własnych pracowników.

 

Chciałbyś skorzystać z doradztwa podatkowego? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

księgowość Bielsko