preloader image

Tarcza Antykryzysowa – pożyczka z PUP

PRZYPOMINAMY, ŻE OBOWIĄZUJĄCE OBECNIE ZASADY FUNKCJONOWANIA NASZEGO BIURA ZNAJDĄ PAŃSTWO W NASZYCH AKTUALNOŚCIACH POD DATĄ 16 MARCA 2020 R. „!!!WAŻNY KOMUNIKAT!!!”

TARCZA ANTYKRYZYSOWA
POŻYCZKA Z PUP

Komu przysługuje:

Pożyczka może zostać przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.

 

Kwota pożyczki i okres spłaty:

  • do kwoty 5 tys. zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku ((będzie to 0,05 x stopa redyskonta weksli na dzień podpisania umowy)
  • udzielana będzie jednorazowo,
  • spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach, 
  • z możliwością umorzenia – pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r

 

Umorzenie Pożyczki

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o niezmniejszeniu stanu zatrudnienia.
 
Niestety na chwilę obecną nie ma jasności jak będzie rozpatrywana sytuacja kiedy:
  • Pracownik złoży wypowiedzenie,
  • Pracownik przejdzie na urlop macierzyński,
  • Pracownik przejdzie na emeryturę,
Urzędy Pracy nie są w stanie określić jak będą rozpatrywać takie przypadki, a w ustawie nie ma jednoznacznego zapisu co w przypadku kiedy do redukcji zatrudnienia dojdzie nie z winy pracodawcy.
 
Wniosek o pożyczkę składa się  do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora właściwego dla Państwa Powiatowego Urzędu Pracy.