preloader image

Tarcza Antykryzysowa – Dofinansowanie wynagrodzeń

PRZYPOMINAMY, ŻE OBOWIĄZUJĄCE OBECNIE ZASADY FUNKCJONOWANIA NASZEGO BIURA ZNAJDĄ PAŃSTWO W NASZYCH AKTUALNOŚCIACH POD DATĄ 16 MARCA 2020 R. „!!!WAŻNY KOMUNIKAT!!!”

TARCZA ANTYKRYZYSOWA
DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ

Z FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP)

Kto może skorzystać:

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą co najmniej 2 miesiące, aby móc wyliczyć spadek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
 
Kolejnym kryterium jest:
– spadek obrotów nie mniej niż o 15%:
 • obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01. 2020 r., do łącznych obrotów
 • z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID-19 lub

– nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Jakie trzeba spełnić warunki:

 • Brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem przypadku, gdy przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzje urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności.
 • Brak przesłanek do ogłoszenia upadłości.
 • Przedsiębiorca nie może uzyskać na tych samych pracowników pomocy w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.
 • Zawarcie porozumienia w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników lub objęcia pracowników przestojem ekonomicznym. Kopię porozumienia pracodawca przesyła okręgowemu inspektorowi pracy w ciągu 5 dni roboczych od dnia jego zawarcia.

Dofinasowanie obejmuje wynagrodzenia:

 • pracowników, objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy oraz składek na ubezpieczania społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) od tych wynagrodzeń;
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, jeżeli z tego tytułu osoby te podlegają obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Wysokość dofinasowania:

 • Za przestój pracownika przysługuje dofinasowanie z FGŚP w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy oraz składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe)
 • Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
 • Za obniżony wymiar czasu pracy przedsiębiorcy przysługuje dofinansowanie ze środków FGŚP
 • Do wysokości połowy wynagrodzenia pracownika za obniżony wymiar czasu pracy, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku

Link do wniosków

Dokładne instrukcje

 

Z FUNDUSZU PRACY

Dofinansowanie z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy (PUP)

NB Prosimy sprawdzać na stronie swojego PUP czy dostępne są już wnioski. Macie Państwo 14 DNI na złożenie wniosku OD DATY JEGO OGŁOSZENIA.

 

Jakie trzeba spełnić warunki:

 • Brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem przypadku, gdy przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzje urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności.
 • Brak przesłanek do ogłoszenia upadłości.
 • Przedsiębiorca nie może uzyskać na tych samych pracowników pomocy w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

Ponadto należy:

 • odnotować w następstwie szerzącej się pandemii spadek obrotów, czyli zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym bądź wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających między 2.01.2020 a dniem poprzedzającym datę złożenia wniosku, w porównaniu z łącznymi obrotami z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, jeśli 2-miesięczny okres porównawczy zaczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego (w tym przypadku kryterium spadku obrotów nie jest tożsame ze spadkiem obrotów wymaganym od przedsiębiorcy ubiegającego się o dopłaty z FGŚP),
 • mieć status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy

Na ile można liczyć:

Jeśli spadek obrotów przedsiębiorcy wyniósł:
 • co najmniej 30% – należy się dofinansowanie do sumy 50% wynagrodzeń pracobiorców objętych wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak na jednego pracobiorcę maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, czyli maksymalnie 1537,38 zł na osobę (zakładając składkę wypadkową na poziomie 2%),
 • co najmniej 50% – należy się dofinansowanie do sumy 70% wynagrodzeń pracobiorców objętych wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak na 1 pracobiorcę maksymalnie 70% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, czyli maksymalnie 2152,33 zł na osobę (zakładając składkę wypadkową na poziomie 2%),
 • co najmniej 80% – należy się dofinansowanie do sumy 90% sumy wynagrodzeń pracobiorców objętych wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak na 1 pracobiorcę maksymalnie 90% minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, czyli maksymalnie 2767,28 zł na osobę (zakładając składkę wypadkową na poziomie 2%).
 
W przypadku wszystkich powyższych dofinansowań należy utrzymać zatrudnienie w okresie za który otrzymamy dofinansowanie do wynagrodzeń.