Czym jest zwolnienie podmiotowe z VAT i komu przysługuje?

VAT to podatek od towarów i usług, który co od zasady obowiązuje każdego przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sposób zorganizowany i ciągły. W praktyce jednak istnieje coś takiego jak zwolnienie podmiotowe z VAT, które pozwala uniknąć jego rozliczania. Na czym to polega? Komu przysługuje zwolnienie podmiotowe z VAT? Odpowiadamy.

Na czym polega zwolnienie podmiotowe z VAT?

Jak wspomniano we wstępie każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w sposób zorganizowany i ciągły podlega obowiązkowi rozliczania podatku VAT. Istnieją jednak sytuacje, w których można skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, a możliwość tę reguluje ustawa o VAT. Na czym zatem polega zwolnienie podmiotowe z VAT? Otóż, jest to przywilej, dzięki któremu przedsiębiorca nie musi wcale rozliczać podatku VAT. Warunkiem by móc z niego skorzystać jest zgodnie z art. 113 ust. 1 wspomnianej ustawy wartość sprzedaży netto w poprzednim roku podatkowym, która nie może przekroczyć limitu 200 tys. złotych. Co ciekawe, że zwolnienie podmiotowe z VAT to rozwiązanie, które przysługuje również osobom, które w danym roku zakładają firmę. W ich przypadku pod uwagę brana jest jednak przewidywana wartość sprzedaży, która nie może przekroczyć limitu obliczonego proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Jego prawidłowe wyliczenie jest zatem bardzo istotne, w związku z czym warto skorzystać z usług oferowanych przez biuro rachunkowe Bielsko.

Komu przysługuje zwolnienie podmiotowe z VAT?

W kontekście możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT najistotniejsze jest nie przekraczanie limitu wartości sprzedaży, który jak już wspomniano wynosi obecnie 200 tys. złotych. Co istotne, nie obejmuje on:

  • odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczej,
  • przychodów ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji (na podstawie przepisów o podatku dochodowym).

Ze zwolnienia podmiotowego mogą skorzystać zatem zarówno istniejące, jak i nowe firmy, a pomoc w tym zakresie oferuje doradca podatkowy Bielsko. Warto z niej skorzystać, ponieważ limit wartości sprzedaży nie jest jedynym warunkiem uprawniającym do zwolnienia podmiotowego z VAT. Przepisy wykluczają bowiem tę możliwość w przypadku podatników, którzy:

  • sprzedają towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy o VAT
  • sprzedają urządzenia elektryczne
  • sprzedają części samochodowe i do motocykli
  • sprzedają towary opodatkowane akcyzą za wyjątkiem wyrobów tytoniowych, energii elektrycznej, samochodów osobowych zaliczanych przez przedsiębiorcę do środków trwałych, które podlegają amortyzacji
  • świadczą usługi prawnicze
  • świadczą usługi jubilerskie
  • świadczą usługi z zakresu doradztwa (poza doradztwem rolniczym dotyczącym upraw i hodowli roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, oraz poza doradztwem z zakresu wykonywania planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

Zwolnienie podmiotowe z VAT – co jeszcze warto wiedzieć?

Zwolnienie podmiotowe z VAT to korzystny przywilej, jednak nie przysługuje on każdemu przedsiębiorcy. Warto zatem współpracować z profesjonalnym biurem rachunkowym, ponieważ specjaliści są w stanie odszukać najkorzystniejsze rozwiązania dla danej firmy. Tego typu usługi można znaleźć pod hasłem księgowość Bielsko, a księgowość spółki obejmuje również czynności związane ze zwolnieniem z podatku VAT. Należy bowiem wiedzieć, że prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT można stracić (na skutek przekroczenia limitu) bądź dobrowolnie z niego zrezygnować. Co istotne, można również ponownie wykorzystać je w przyszłości, co wymaga spełnienia opisanych wyżej warunków, a także tego, by upłynął rok od utraty bądź rezygnacji z prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT.

Podsumowując należy stwierdzić, że zwolnienie podmiotowe z VAT to kwestia, która mimo iż nie jest przesadnie skomplikowana to wymaga znajomości obowiązujących przepisów oraz umiejętności wyliczenia limitu. Warto zatem skorzystać z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego, ponieważ dostępna może być wówczas nie tylko księgowość dla spółek, ale również audytor finansowy.

Szukasz sprawdzonego biura księgowego?

Na czym polega zwolnienie podmiotowe z VAT?

Zwolnienie podmiotowe z VAT pozwala przedsiębiorcom na nieprowadzenie rozliczeń z tego podatku, jeśli wartość ich sprzedaży netto w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 200 tys. zł.

Kto może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT?

Ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT mogą skorzystać przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży netto nie przekracza 200 tys. zł, wliczając w to zarówno nowe, jak i istniejące firmy. Nie dotyczy to jednak przedsiębiorców sprzedających określone towary i świadczących niektóre usługi, jak np. urządzenia elektryczne, części samochodowe, towary opodatkowane akcyzą, usługi prawnicze, jubilerskie czy doradztwo (z określonymi wyjątkami).

Czy można stracić prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT?

Tak, prawo do zwolnienia można stracić, przekraczając limit sprzedaży, bądź dobrowolnie z niego zrezygnować.