Co to jest pełna księgowość?

Pełna księgowość to jedna z dostępnych metod ewidencjonowania przychodów i kosztów firmowych, która uznawana jest za najbardziej skomplikowaną oraz najdokładniejszą. Czym dokładnie jest pełna księgowość oraz którzy przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania swoich dochodów w tej formule? Na wszystkie te pytania udzielamy odpowiedzi w poniższym artykule.

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Jakie firmy muszą prowadzić pełną księgowość?

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dokładnie omówiony jest w ustawie o rachunkowości. Do tego grona należą:
– spółki akcyjne,
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
– spółki komandytowo-akcyjne,
– spółki jawne osób fizycznych,
– spółki cywilne osób fizycznych,
– spółki partnerskie osób fizycznych,
– spółdzielnie,
– fundacje i stowarzyszenia. 

Obowiązek rozliczania się poprzez pełną księgowość w przypadku wszystkich powyższych podmiotów powstaje wtedy, gdy spełniony jest inny warunek. Mianowicie: przychód uzyskany w ubiegłym roku wynosi w polskiej walucie minimum 2 000 000 euro. W przypadku, gdy kwota ta jest mniejsza, wówczas pełna księgowość spółki nie obowiązuje i przedsiębiorca ma prawo do wybrania takiej formy rozliczenia, która mu najbardziej odpowiada. 

Należy zaznaczyć, że pełna księgowość jest niezwykle skomplikowana, dlatego przedsiębiorcy, którzy są zobowiązani do rozliczania się w tej formule, powinni skorzystać z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego. Ewentualne błędy w rozliczeniach mogą nieść za sobą wiele negatywnych skutków. 

Szukasz sprawdzonego biura księgowego?

Pełna księgowość – na czym polega?

Pełna księgowość polega przede wszystkim na bardzo dokładnym prowadzeniu wszelkiego rodzaju rozliczeń. Przedsiębiorca musi rozliczać nie tylko dokumenty dotyczące kupna i sprzedaży, ale także przelewy przychodzące i wychodzące czy operacje magazynowe. 

Omawiany rodzaj rozliczeń umożliwia wyjątkowo precyzyjne rozliczanie wszelkiego rodzaju transakcji realizowanych przez dane przedsiębiorstwo. Dzięki pełnej księgowości jesteśmy w stanie z ogromną dokładnością zweryfikować aktualną sytuację materialną danego przedsiębiorstwa, ponieważ wyszczególniony jest tutaj cały majątek firmy wraz ze źródłami finansowania. 

Pełna księgowość może również posłużyć do sporządzenia zestawienia zysków i strat, co z kolei ułatwia podejmowanie istotnych decyzji finansowych oraz do planowania różnych inwestycji. 

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 ustawy o rachunkowości na pełną księgowość składają się zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, do których zalicza się:

  • dziennik,
  • księga główna,
  • księga pomocnicza,
  • zestawienia obrotów i sald umieszczonych w księdze głównej, 
  • zestawienia obrotów i sald umieszczonych w księdze pomocniczej, 
  • wykaz składników i pasywów, tzw. inwentarz. 

Prowadzenie ksiąg w ramach pełnej księgowości – obowiązki przedsiębiorców 

W ustawie o rachunkowości znajdują się także informacje na temat tego, w jaki sposób powinny być prowadzone księgi w ramach pełnej księgowości. Art. 3 ust. 4 tego aktu prawnego wskazuje, że księgi muszą być:

  • „trwale oznaczone nazwą (pełną lub skróconą) jednostki, której dotyczą (każda księga wiązana, każda luźna karta kontowa, także jeżeli mają one postać wydruku komputerowego lub zestawienia wyświetlanego na ekranie monitora komputera), nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej oraz nazwą programu przetwarzania;
  • wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia;
  • przechowywane starannie w ustalonej kolejności”.

Gdy prowadzimy księgi rachunkowe z poziomu komputera, powinniśmy również zadbać o automatyczną kontrolę ciągłości zapisów oraz przenoszenia obrotów i sald. Wydruki komputerowe muszą składać się ze stron numerowanych automatycznie z oznaczeniem pierwszej i ostatniej. Księgi rachunkowe muszą być drukowane nie później niż na końcu roku obrotowego. 

Podsumowanie – pełna księgowość

Mimo iż pełna księgowość jest wyjątkowo zaawansowanym rodzajem prowadzenia ewidencji księgowej w firmie, to ten sposób rozliczania ma sporo zalet. Dzięki temu, iż wszystkie operacje finansowe podlegają ścisłej kontroli, właściciel firmy ma nieustannie dostęp do rzetelnych informacji na temat kondycji materialnej przedsiębiorstwa, a tym samym może szybko podejmować decyzje w zakresie inwestycji lub wdrażania potrzebnych działań naprawczych. 

Prowadzenie ksiąg w ramach pełnej księgowości

Czym jest pełna księgowość?

Pełna księgowość to metoda ewidencjonowania przychodów, kosztów oraz innych operacji finansowych przedsiębiorstwa. Zawiera zbiory zapisów księgowych, obrotów, sald, a także wykaz składników majątkowych i pasywów.

Czy każda firma musi stosować pełną księgowość?

Nie, pełna księgowość jest obowiązkowa tylko dla wybranych form prawnych i podmiotów, które przekroczyły w polskiej walucie próg minimum 2 000 000 euro z przychodu z poprzedniego roku.

Jakie są główne obowiązki związane z prowadzeniem pełnej księgowości?

Główne obowiązki to prowadzenie dokładnej ewidencji wszelkich operacji finansowych, trzymanie ksiąg w ustalonej kolejności, trwałe oznaczenie ksiąg, automatyczna kontrola ciągłości zapisów oraz terminowe drukowanie dokumentów komputerowych.